SWPL S. K. A.

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd SWPL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje SWPL Sp. z o.o. S.K.A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Drawskiej 29 A, 02-202 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

SWPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo – akcyjna

ul. Drawska 29A/87, 02-202 Warszawa

Firma zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.
st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem

KRS 0000480258

NIP: 5213657169

REGON: 146914623

Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.